Chương trình đọc Kinh Thánh Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam vùng Montréal 18-2-2013 tới 4-11-2013

Lời Mời gọi của HĐGMVN:

Giáo Hội tại Việt Nam phải “phát động chương trình mỗi gia đình một cuốn Kinh Thánh được đặt nơi xứng hợp, cổ võ đọc và cầu nguyện với Lời Chúa”, khuyến khích học thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh cốt yếu. Mọi thành phần Dân Chúa, giáo dân, chủng sinh, tu sĩ và các mục tử, cần tập thói quen đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, đặc biệt theo phương thức Lectio divina. (Thư Chung của HĐGMVN, ngày 1.5.2011, số 11)

***********************

Trước khi bắt đầu đọc:

* Xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để hiểu được Lời Chúa, vì Ngài là tác giả.

* Sau đó đọc chậm rãi và nếu có thể gạch dưới những câu mà mình được đánh động.

* Có thể dừng lại để cầu nguyện với lời Chúa khi thấy nhu cầu.

* Hãy trung thành đọc Lời Chúa hằng ngày. Hãy bỏ ra một số thời giờ nhất định cho Lời Chúa.

 

XIN BẤM VÀO MỖI NGÀY ĐỂ THẤY BÀI ĐỌC
Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

 

Thứ hai 1-4-2013: Mc 2,1-28

Thứ ba 2-4-2013: Mc 3,1-35

Thứ tư 3-4-2013: Mc 4,1-41

Thứ năm 4-4-13: Mc 5,1-43

Thứ sáu 5-4-13: Mc 6,1-56

Thứ bảy 6-4-13: Mc 7,1-37

Chúa nhật 7-4 : Mc 8,1-38

Thứ hai  8-4-13: Mc 9,1-50

Thứ ba 9-4-13: Mc 10,1-52

Thứ tư 10-4-13: Mc 11,1-33

Thứ năm 11-4: Mc 12,1-44

Thứ sáu 12-4 : Mc 13,1-37

 Thứ bảy 13-4 : Mc 14,1-72

Chúa nhật 14-4 :Mc 15,1-47

Thứ hai 15-4-2013: Mc 16,1-20

Thứ ba 16-4-2013: 1Cr 1

Thứ tư 17-4-2013: 1Cr 2,1-16

Thứ năm 18-4-2013: 1Cr 3,1-23

Thứ sáu 19-4-2013: 1Cr 4,1-21

Thứ bảy 20-4-2013: 1Cr 5,1-13

Chúa nhật 21-4-2013: 1Cr 6,1-20

Thứ hai  22-4-2013: 1Cr 7,1-40

Thứ ba 23-4-2013: 1Cr 8,1-13

Thứ tư 24-4-2013: 1Cr 9,1-27

Thứ năm 25-4-2013: 1Cr 10,1-33

Thứ sáu 26-4-2013: 1Cr 11,1-34

Thứ bảy 27-4-2013: 1Cr 12,1-31

Chúa nhật 28-4-13:1Cr 13,1-13

Thứ hai 29-4-2013: 1Cr 14,1-40

Thứ ba 30-4-2013: 1Cr 15,1-58

 

 

Thứ tư 1-5-2013: 1Cr 16,1-24

Thứ năm 2-5-2013: 2Cr 1,1-24

Thứ sáu 3-5-2013: 2Cr 2,1-17

Thứ bảy 4-5-2013: 2Cr 3,1-18

Chúa nhật 5-5-2013: 2Cr 4,1-18

Thứ hai 6-5-2013: 2Cr 5,1-21

Thứ ba 7-5-2013: 2Cr 6,1-18

Thứ tư 8-5-2013: 2Cr 7,1-16

Thứ năm 9-5-2013: 2Cr 8,1-24

Thứ sáu 10-5-2013: 2Cr 9,1-15

Thứ bảy 11-5-2013: 2Cr 10,1-18

Chúa nhật 12-5-13: 2Cr 11,1-33

Thứ hai 13-5-2013: 2Cr 12,1-21

Thứ ba 14-5-2013: 2Cr 13,1-13

Thứ tư 15-5-2013: 1Ga 1,1-10

Thứ năm 16-5-13: 1Ga 2,1-29

Thứ sáu 17-5-2013: 1Ga 3,1-24

Thứ bảy 18-5-2013: 1Ga 4,1-21

Chúa nhật 19-5-13: 1Ga 5,1-21

Thứ hai 20-5-13: 2Ga câu 1-13

Thứ ba 21-5-13: 3Ga: Câu 1-15

Thứ tư 22-5-13: Gđ: Câu 1-25

Thứ năm 23-5-2013: Lc 1,1-80

Thứ sáu 24-5-2013: Lc 2,1-52

Thứ bảy 25-5-2013: Lc 3,1-38

Chúa nhật 26-5-2013: Lc 4,1-44

Thứ hai 27-5-2013: Lc 5,1-39

Thứ ba 28-5-2013: Lc 6,1-49

Thứ tư 29-5-2013: Lc 7,1-50

Thứ năm 30-5-2013: Lc 8,1-56

Thứ sáu 31-5-2013: Lc 9,1-62

Thứ bảy 1-6-2013: Lc 10,1-42

Chúa nhật 2-6-13: Lc 11,1-54

Thứ hai 3-6-2013: Lc 12,1-59

Thứ ba 4-6-2013: Lc 13,1-35

Thứ tư 5-6-2013: Lc 14,1-35

Thứ năm 6-6-13: Lc 15,1-32

Thứ sáu 7-6-2013: Lc 16,1-31

Thứ bảy 8-6-2013: Lc 17,1-37

Chúa nhật 9-6-13: Lc 18,1-43

Thứ hai 10-6-2013: Lc 19,1-47

Thứ ba 11-6-2013: Lc 20,1-47

Thứ tư 12-6-2013: Lc 21,1-38

Thứ năm 13-6-2013: Lc 22,1-71

Thứ sáu 14-6-2013: Lc 23,1-56

Thứ bảy 15-6-2013: Lc 24,1-53

Chúa nhật 16-6-13: Cv 1,1-26

Thứ hai 17-6-2013: Cv 2,1-47

Thứ ba 18-6-2013: Cv 3,1-26

Thứ tư 19-6-2013: Cv 4,1-37

Thứ năm 20-6-2013: Cv 5,1-42

Thứ sáu 21-6-2013: Cv 6,1-15

Thứ bảy 22-6-2013: Cv 7,1-60

Chúa nhật 23-6-13: Cv 8,1-40

Thứ hai 24-6-2013: Cv 9,1-43

Thứ ba 25-6-2013: Cv 10,1-48

Thứ tư 26-6-2013: Cv 11,1-30

Thứ năm 27-6-13: Cv 12,1-25

Thứ sáu 28-6-2013: Cv 13,1-52

Thứ bảy 29-6-2013: Cv 14,1-28

Chúa nhật 30-6-13: Cv 15,1-41

Thứ hai 1-7-2013: Cv 16,1-40

Thứ ba 2-7-2013: Cv 17,1-34

Thứ tư 3-7-2013: Cv 18,1-28

Thứ năm 4-7-2013: Cv 19,1-40

Thứ sáu 5-7-2013: Cv 20,1-38

Thứ bảy 6-7-2013: Cv 21,1-40

Chúa nhật 7-7-13: Cv 22,1-30

Thứ hai 8-7-2013: Cv 23,1-35

Thứ ba 9-7-2013: Cv 24,1-27

Thứ tư 10-7-2013: Cv 25,1-27

Thứ năm 11-7-13: Cv 26,1-32

Thứ sáu 12-7-2013: Cv 27,1-44

Thứ bảy 13-7-2013: Cv 28,1-31

Chúa nhật 14-7-13: 1Tx 1,1-10

Thứ hai 15-7-2013: 1Tx 2,1-20

Thứ ba 16-7-2013: 1Tx 3,1-13

Thứ tư 17-7-2013: 1Tx 4,1-18

Thứ năm 18-7-13: 1Tx 5,1-28

Thứ sáu 19-7-2013: 2Tx 1,1-12

Thứ bảy 20-7-2013: 2Tx 2,1-17

Chúa nhật 21-7-13: 2Tx 3,1-18

Thứ hai 22-7-2013: 1Tm 1,1-20

Thứ ba 23-7-2013: 1Tm 2,1-15

Thứ tư 24-7-2013: 1Tm 3,1-16

Thứ năm 25-7-13: 1Tm 4,1-16

Thứ sáu 26-7-13: 1Tm 5,1-25

Thứ bảy 27-7-13: 1Tm 6,1-21

Chúa nhật 28-7-13: 2Tm1,1-18

Thứ hai 29-7-2013: 2Tm 2,1-26

Thứ ba 30-7-2013: 2Tm 3,1-17

Thứ tư 31-7-2013: 2Tm 4,1-22

Thứ năm 1-8-2013: Tt 1,1-16

Thứ sáu 2-8-2013: Tt 2,1-15

Thứ bảy 3-8-2013: Tt 3,1-15

Chúa nhật 4-8-2013: Câu 1-25

Thứ hai 5-8-2013: Pl 1,1-30

Thứ ba 6-8-2013: Pl 2,1-30

Thứ tư 7-8-2013: Pl 3,1-21

Thứ năm 8-8-13: Pl 4,1-23

Thứ sáu 9-8-2013: Cl 1,1-29

Thứ bảy 10-8-13: Cl 2,1-23

Chúa nhật 11-8: Cl 3,1-25

Thứ hai 12-8-13: Cl 4,1-18

Thứ ba 13-8-13: Rm 1,1-32

Thứ tư 14-8-13: Rm 2,1-29

Thứ năm 15-8: Rm 3,1-31

Thứ sáu 16-8-13: Rm 4,1-25

Thứ bảy 17-8-13: Rm 5,1-21

Chúa nhật 18-8: Rm 6,1-23

Thứ hai 19-8-20: Rm 7,1-25

Thứ ba 20-8-13: Rm 8,1-39

Thứ tư 21-8-13: Rm 9,1-33

Thứ năm 22-8: Rm 10,1-21

Thứ sáu 23-8: Rm 11,1-36

Thứ bảy 24-8: Rm 12,1-21

Ch. nhật 25-8: Rm 13,1-14

Thứ hai 26-8: Rm 14,1-23

Thứ ba 27-8-: Rm 15,1-33

Thứ tư 28-8: Rm 16,1-27

Thứ năm 29-8: Dt 1,1-14

Thứ sáu 30-8-13: Dt 2,1-18

Thứ bảy 31-8-13: Dt 3,1-19

 

 

Chúa nhật 1-9: Dt 4,1-16

Thứ hai 2-9-13: Dt 5,1-14

Thứ ba 3-9-13: Dt 6,1-20

Thứ tư 4-9-13: Dt 7,1-28

Thứ năm 5-9: Dt 8,1-13

Thứ sáu 6-9: Dt 9,1-28

Thứ bảy 7-9: Dt 10,1-39

Chúa nhật 8-9: Dt 11,1-40

Thứ hai 9-9-13: Dt 5,1-14

Thứ ba 10-9: Dt 6,1-20

Thứ tư 11-9-13: Dt 7,1-28

Thứ năm 12-9: Dt 8,1-13

Thứ sáu 13-9: Dt 9,1-28

Thứ bảy 14-9: Dt 10,1-39

Chúa nhật15-9: Dt 11,1-40

Thứ hai 16-9: Mt 1,1-25

Thứ ba 17-9: Mt 2,1-23

Thứ tư 18-9: Mt 3,1-17

Thứ năm 19-9: Mt 4,1-25

Thứ sáu 20-9: Mt 5,1-48

Thứ bảy 21-9: Mt 6,1-34

Chúa nhật 22-9: Mt 7,1-29

Thứ hai 23-9: Mt 8,1-34

Thứ ba 24-9: Mt 9,1-38

Thứ tư 25-9: Mt 10,1-42

Thứ năm 26-9: Mt 11,1-30

Thứ sáu 27-9: Mt 12,1-50

Thứ bảy 28-9: Mt 13,1-58

Chúa nhật 29-9: Mt 14,1-36

Thứ hai 30-9-: Mt 15,1-39

 

Thứ ba 1-10: Mt16,1-28

Thứ tư 2-10: Mt 17,1-27

Thứ năm 3-10: Mt 18,1-35

Thứ sáu 4-10-13: Mt 19,1-30

Thứ bảy 5-10: Mt 20,1-34

Chúa nhật 6-10: Mt 21,1-46

Thứ hai 7-10-: Mt 22,1-46

Thứ ba 8-10: Mt 23,1-39

Thứ tư 9-10: Mt 24,1-51

Thứ năm 10-10: Mt 25,1-46

Thứ sáu 11-10: Mt 26,1-75

Thứ bảy 12-10: Mt 27,1-66

Chúa nhật 13-10: Mt 28,1-20

Thứ hai 14-10 : Kh 1,1-20

Thứ ba 15-10: Kh 2,1-29

Thứ tư 16-10: Kh 3,1-22

Thứ năm 17-10: Kh 4,1-11

Thứ sáu 18-10: Kh 5,1-14

Thứ bảy 19-10: Kh 6,1-17

Chúa nhật 20-10: Kh 7,1-17

Thứ hai 21-10: Kh 8,1-13

Thứ ba 22-10: Kh 9,1-21

Thứ tư 23-10: Kh 10,1-11

Thứ năm 24-10-2013 Kh 11,1-19

Thứ sáu 25-10-2013: Kh 12,1-18

Thứ bảy 26-10-2013: Kh 13,1-18

Chúa nhật 27-10-2013: Kh 14,1-20

Thứ hai 28-10-2013: Kh 15,1-8

Thứ ba 29-10-2013: Kh 16,1-21

Thứ tư 30-10-7-2013: Kh 17,1-18

Thứ năm 31-10-2013:Kh 18,1-24

Thứ sáu 1-11-2013: Kh 19,1-21

Thứ bảy 2-11-2013: Kh 20,1-15

Chúa nhật 3-11-2013: Kh 21,1-27

Thứ hai 4-11-2013: Kh 22,1-21

Sẽ cập nhật