Tháng 11, 2017
Đinh Dậu

 
Tháng 11, 2017
- 2017 Đinh DậuI

Ơn Đại Xá

Chỉ cho các linh hồn trong luyện tội, được ban cho các tín hữu:

1. Trong bất cứ ngày nào và mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, sốt sắng viếng nghĩa trang và cầu nguyện dù chỉ trong tâm trí cho các người đã qua đời. (Ngày khác chỉ được Ơn Xá)

2. Trong ngày lễ Các Linh Hồn 2/11, sốt sắng viếng nhà thờ hay nhà nguyện đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính.

(Đấng Bản Quyền có thể chọn Chúa Nhật trước hoặc sau, hay lễ Các Thánh)

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Xin bấm vào các số ngày và lễ các Thánh sẽ có bài đọc và hạnh các Thánh - Nguồn từ Web Đồng Công - Simon Hòa Đà Lạt

 1

13/9  

Lễ Các Thánh

Lễ Trọng

 

(Th. Hiêronimô Vọng và Valentinô Vinh,

 và Phêrô Bình)

 2

14  

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời
Lễ Nhớ
 

 3

15   

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 4

16  

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 5

17   

Chúa Nhật 31 Thường Niên A

(Th. Đaminh Mậu, linh mục)

đổi giờ: 2:00AM →1:00AM

 6

 18  

 

 7

19  

(Th. Giacintha Gia và Vinh Sơn Liêm)

 8

20  

(Th. Phaolô Ngân,

Giuse Nghi, Martino Thịnh, Martino Thọ, Gioan B. Cỏn)

 9

21  

 10

22  

Th. Leo Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Kính

 11

23  

Lễ Nhớ

 

 

 12

24  


Chúa Nhật 32 Thường Niên A

 

 

 13

25  

 14

26  

(Th. Têphan Theođôrô Thể)

 15

27  

Lễ Nhớ

 16

28  

Th. Margareta Tô Cách Lan;

Th. Gertrude, đt

 17

29  

 18

1    

Cung hiến đền thờ thánh tông đồ Phêrô & Phaolô

 19

2  

Chúa Nhật 33  Thường Niên A

 

VN: Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

Lễ Trọng

 20

3    

(Th. Phanxicô Xaviê Cần)

 21

4  

 22

5  

 23

6  

Th. Clementô I, ghtđ; Columban, vp;

cp. Miguel Pro, lmtđ

 

 24

7  

 

(Th. Vinhsơn Điểm, Phêrô Khoa, lm và Phêrô Cao, gm)

 25

8  

Th. Catarina Alexandria, đttđ

 26

9  

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ Trọng

(Th. Tôma Dụ và Đaminh Xuyên, lm)

 27

10    

 

 28

11  

(Th. Andre Trông)

 29

12  

 

 30

13  

Th. Andre, tông đồ
Lễ Kính
(Th. Giuse Du)