Photo
Hội-Đồng Mục Vụ


Hội-Đồng Mục Vụ


Chức Vụ Tên Họ Điện Thoại
Phụ tá mục vụ Thầy Vũ Đình Hòa (514)737-2736
Ủy Viên Cô Tăng Thị Dung (514) 276-8675
Ủy Viên Bà Nguyễn Thị Tường (514) 737-2736
Ủy Viên Ô.Bà Nguyễn Đặng Quí (514) 278-9631
Ủy Viên Ông Dương Đình Sính (438)-886-7464
Ủy Viên Ông Nguyễn Tùng Lâm (514)329-4651
Ủy Viên Ông Đặng Minh Bảo (514) 421-2667