Photo
Việc báo ân các vị Ân Nhân Sổ VàngVị Ân nhân và người phối ngẫu sẽ được Cộng đồng báo ân bằng cách:

   - Cầu nguyện cho trong các buổi lễ ngày Chúa Nhật
   - Khi qua đời, sẽ được Cộng đồng thông báo cho mọi người biết, đồng thời phúng điếu một vòng hoa, tổ chức hai tối cầu nguyện tại Nhà quàn và xin lễ an táng. Hàng năm, đến ngày giỗ, Cộng đồng sẽ xin lễ và thông báo cho thân nhân tới dự.
   - Đóng góp từ 1000 đến 2000 CAD, sẽ làm giỗ trong 5 năm liên tiếp.
   - Đóng góp từ 2001 đến 3000 CAD, sẽ làm giỗ trong 7 năm liên tiếp.
   - Đóng góp từ 3001 trở lên, sẽ làm giỗ trong 10 năm liên tiếp.
   - Việc báo ân này được thực hiện ngay cả trong trường hợp thân quyến của vị ân nhân đã di chuyển khỏi Montréal vì lý do sinh kế.
   - Tên của vị ân nhân sẽ được ghi vào SỔ VÀNG hay BIA ĐÁ đặt tại Nhà thờ.
   - Nếu là người độc thân, có thể chỉ định thêm một người thân như cha, mẹ, con, để cùng mình đứng tên trong Sổ vàng.
   (Trích Biên bản Phiên họp mở rộng Hội Đồng Quản Trị và Ủy ban vận động tài chánh tạo dựng cơ sở, ngày 11.10.1987)


Ghi ơn các vị Ân Nhân Sổ Vàng đã về với Chúa

Trong Tháng Giêng


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Phạm Tuấn Trang, Giuse 02.01.1994 LM Cựu Quản Nhiệm
Roan Hữu 01.2011 Cựu HĐQT
Vũ Hữu Mục, Giuse 18.01.2002 Cựu HĐQT
Đỗ Thị Sinh, Maria 19.01.2002 Ân Nhân Sổ Vàng
Dương Công Cận, Patrick 22.01.1991 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Hữu Đức, Phaolô 29.01.2005 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Hai


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Nguyễn Văn Trông, An Tôn06.02.2009 Linh Mục
Lương Thị In, Têrêsa 07.02.2004 Ân Nhân Sổ Vàng
Đặng Thị Kim Liên Anna 09.02.2007 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Trọng Nghĩa, Phanxicô 08.02.2009 Ân Nhân Sổ Vàng
Phạm Thị Trợ 28.02.2004 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Ba


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Trần Thị Vàng, Maria 03.03.1994 Ân Nhân Sổ Vàng
Đỗ Văn Cảnh, Giuse 07.03.2001 Ân Nhân Sổ Vàng
Trần Thị Tuyết, Maria 09.03.2006 Ân Nhân Sổ Vàng
Đặng Văn Phương, Antôn 18.03.1997 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Thị Mười, Anna 19.03.1996 Ân Nhân Sổ Vàng
Đào Thị Phiên, Agathe 23.03.1990 Ân Nhân Sổ Vàng
LM Nguyễn Francois 25.03.1999 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Tư


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Nguyễn Thị Kiêm, Maria 03.04.1995 Ân Nhân Sổ Vàng
Trương Thị Khiển, Anna 05.04.1995 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Năm


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Nguyễn Ngọc Kim, Mathêu 07.05.2002 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Nhân, Mathêô 15.05.2003 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Văn Tuân, Giuse 27.05.2004 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Hữu Nhuận, Phaolô 29.05.2001 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Sáu


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Trần Thị Bản, Anna 18.06.1991 Ân Nhân Sổ Vàng
Phạm Thị Nguyệt, Maria 19.06.2005 Ân Nhân Sổ Vàng
LM Phaolô Nguyễn Gia Đệ 30.06.2002 LM Cựu Quản Nhiệm


Trong Tháng Bảy


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Nguyễn Quang Toản, Francois-Xavier 08.07.2000 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Thị Sen, Maria/TD 11.07.1990 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Văn Đoan, Antôn 21.07.1999 Ân Nhân Sổ Vàng
Trần Tử Nhãn, Francois-Xavier 23.07.1999 LM Cựu Quản Nhiệm
Lê Văn Nhiễu, 27.07.1992 Cựu Hội Đồng Quản Trị
Trần Thị Lành, Maria 28.07.2009 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Tám


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Bùi Thị Lộc, Maria 01.08.2007 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Thị Lệ (Bà Năm) 12.08.1999 Ân Nhân Sổ Vàng
Lê Thị An, Anna17.08.2011 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Chín


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Ngô Thị Mào, Maria 02.09.1998 Ân Nhân Sổ Vàng
Tạ Văn Toàn, Antôn 12.09.1987 Cựu Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Văn Ước, Giuse 17.09.1991 Ân Nhân Sổ Vàng
Mai Xuân Tý, Giuse 20.09.1980 Cựu Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đắc Tuất, Phaolô 22.09.1998 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Mười


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Bùi Thị Huy, Anna 06.10.2008 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Mười Một


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Nguyễn Bá Đính, Antôn 01.11.1993 Ân Nhân Sổ Vàng
Vũ Anh Tuấn, Jean-Bapt. 13.11.1992 Ân Nhân Sổ Vàng
Nguyễn Khắc Nhẫn, Jean-Bapt. 10.11.1997 Cựu Hội Đồng Quản Trị
Đặng Minh Đức, Gioan 25.11.2004 Ân Nhân Sổ Vàng
Ngô Đặng Thị Nhi, Maria 18.11.2009 Ân Nhân Sổ Vàng
Mai Xuân Lâm, Antôn 11.11.2010 Ân Nhân Sổ Vàng


Trong Tháng Mười Hai


Tên Họ Ân Nhân Ngày Giổ Ghi Chú
Hoàng Thị Kim Nghiên, Maria07.12.2010 Ân Nhân Sổ Vàng
Vũ Bích Hợp, Maria15.12.2010 Cựu Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Minh Châu, Nicolas30.12.1996 Cựu Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Thị Thiên Kim, Têrêsa Ân Nhân Sổ Vàng