Photo
Tin TứcTÒA TỔNG GIÁM MỤC ĐỊA PHẬN MONTRÉAL


Kính gởi LM JB Đinh Thanh Sơn,
Kính thưa Cha,
Nay toi tái bổ nhiệm Cha làm Quản nhiệm đặc xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trách
nhiệm và quyền hạn của Cha vẫn giữ nhu cũ như trong thư bổ nhiệm ngày 21-8-2000.
Sự bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 01-9-2012 và có giá trị đến 31-8-2018.
Chao thân ái trong Chúa.
Tong Giám Mục Chiristian Lépine
Chưởng Ấn Mgr. Michel Parent. V.É


****


TÒA TỔNG GIÁM MỤC ĐỊA PHẬN MONTRÉAL


Kính gởi Thầy phó tế Dominic Vũ Đình Hòa,
Thưa Thầy,
Nay toi tái bổ nhiệm Thầy làm phụ trách mục vụ tại đặc xứ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam. Sự bổ nhiệm này, được thực hiện sau khi thỏa thuận với vị quản nhiệm tại đây, sẽ
có hiệu lực từ 01-9-2012 và có giá trị đến ngày 31-8-2015. Trách nhiệm của Thầy vẫn giữ
như cũ như trong thư bổ nhiệm ngày 06-06-2008.
Chao thân ái trong Chúa.
Chưởng Ấn Mgr. Michel Parent, V.É