Photo

SINH HOẠT GIÁO XỨ

Thánh Lễ Hằng TuầnXin bấm vào tuần lễ để đọc hay đem xuống

tờ Sinh Hoạt Giáo Xứ
TUẦN LỄ 25 THÁNG 12 NĂM 2011

TUẦN LỄ 01 THÁNG 01 NĂM 2012

TUẦN LỄ 08 THÁNG 01 NĂM 2012

TUẦN LỄ 15 THÁNG 01 NĂM 2012

TUẦN LỄ 22 THÁNG 01 NĂM 2012

TUẦN LỄ 29 THÁNG 01 NĂM 2012

TUẦN LỂ 5 THÁNG 02 NĂM 2012

TUẦN LỂ 12 THÁNG 02 NĂM 2012

TUẦN LỂ 19 THÁNG 02 NĂM 2012

TUẦN LỂ 26 THÁNG 02 NĂM 2012

TUẦN LỂ 02 THÁNG 03 NĂM 2012

TUẦN LỂ 08 THÁNG 03 NĂM 2012

TUẦN LỂ 15 THÁNG 03 NĂM 2012

TUẦN LỂ 22 THÁNG 03 NĂM 2012

TUẦN LỂ 01 THÁNG 04 NĂM 2012

TUẦN LỂ 08 THÁNG 04 NĂM 2012

TUẦN LỂ 15 THÁNG 04 NĂM 2012

TUẦN LỂ 22 THÁNG 04 NĂM 2012

TUẦN LỂ 29 THÁNG 04 NĂM 2012

TUẦN LỂ 06 THÁNG 05 NĂM 2012

TUẦN LỂ 13 THÁNG 05 NĂM 2012

TUẦN LỂ 20 THÁNG 05 NĂM 2012

TUẦN LỂ 27 THÁNG 05 NĂM 2012

TUẦN LỂ 03 THÁNG 06NĂM 2012

TUẦN LỂ 10 THÁNG 06 NĂM 2012

TUẦN LỂ 17 THÁNG 06 NĂM 2012

TUẦN LỂ 24 THÁNG 06 NĂM 2012

TUẦN LỂ 01 THÁNG 07 NĂM 2012

TUẦN LỂ 08 THÁNG 07 NĂM 2012

TUẦN LỂ 15 THÁNG 07 NĂM 2012

TUẦN LỂ 22 THÁNG 07 NĂM 2012

TUẦN LỂ 29 THÁNG 07 NĂM 2012

TUẦN LỂ 05 THÁNG 08 NĂM 2012

TUẦN LỂ 12 THÁNG 08 NĂM 2012

TUẦN LỂ 19 THÁNG 08 NĂM 2012

TUẦN LỂ 26 THÁNG 08 NĂM 2012

TUẦN LỂ 02 THÁNG 09 NĂM 2012

TUẦN LỂ 09 THÁNG 09 NĂM 2012

TUẦN LỂ 16 THÁNG 09 NĂM 2012

TUẦN LỂ 23 THÁNG 09 NĂM 2012

TUẦN LỂ 30 THÁNG 09 NĂM 2012

TUẦN LỂ 07 THÁNG 10 NĂM 2012

TUẦN LỂ 14 THÁNG 10 NĂM 2012

TUẦN LỂ 21 THÁNG 10 NĂM 2012

TUẦN LỂ 28 THÁNG 10 NĂM 2012

TUẦN LỂ 04 THÁNG 11 NĂM 2012

TUẦN LỂ 11 THÁNG 11 NĂM 2012

TUẦN LỂ 18 THÁNG 11 NĂM 2012

TUẦN LỂ 25 THÁNG 11 NĂM 2012

TUẦN LỂ 02 THÁNG 12 NĂM 2012

TUẦN LỂ 09 THÁNG 12 NĂM 2012

TUẦN LỂ 16 THÁNG 12 NĂM 2012

TUẦN LỂ 23 THÁNG 12 NĂM 2012

TUẦN LỂ 30 THÁNG 12 NĂM 2012

TUẦN LỂ 06 THÁNG 01 NĂM 2013

TUẦN LỂ 13 THÁNG 01 NĂM 2013

TUẦN LỂ 20 THÁNG 01 NĂM 2013

TUẦN LỂ 27 THÁNG 01 NĂM 2013

TUẦN LỂ 03 THÁNG 02 NĂM 2013

TUẦN LỂ 10 THÁNG 02 NĂM 2013

TUẦN LỂ 17 THÁNG 02 NĂM 2013

TUẦN LỂ 24 THÁNG 02 NĂM 2013

TUẦN LỂ 03 THÁNG 03 NĂM 2013

TUẦN LỂ 10 THÁNG 03 NĂM 2013

TUẦN LỂ 17 THÁNG 03 NĂM 2013

TUẦN LỂ 24 THÁNG 03 NĂM 2013

TUẦN LỂ 31 THÁNG 03 NĂM 2013

TUẦN LỂ 07 THÁNG 04 NĂM 2013

TUẦN LỂ 14 THÁNG 04 NĂM 2013

TUẦN LỂ 21 THÁNG 04 NĂM 2013

TUẦN LỂ 28 THÁNG 04 NĂM 2013

TUẦN LỂ 5 THÁNG 05 NĂM 2013

TUẦN LỂ 12 THÁNG 05 NĂM 2013

TUẦN LỂ 19 THÁNG 05 NĂM 2013

TUẦN LỂ 26 THÁNG 05 NĂM 2013

TUẦN LỂ 02 THÁNG 06 NĂM 2013

TUẦN LỂ 09 THÁNG 06 NĂM 2013

TUẦN LỂ 16 THÁNG 06 NĂM 2013

TUẦN LỂ 23 THÁNG 06 NĂM 2013

TUẦN LỂ 30 THÁNG 06 NĂM 2013

TUẦN LỂ 07 THÁNG 07 NĂM 2013

TUẦN LỂ 14 THÁNG 07 NĂM 2013

TUẦN LỂ 21 THÁNG 07 NĂM 2013

TUẦN LỂ 28 THÁNG 07 NĂM 2013

TUẦN LỂ 4 THÁNG 08 NĂM 2013

TUẦN LỂ 11 THÁNG 08 NĂM 2013

TUẦN LỂ 18 THÁNG 08 NĂM 2013

TUẦN LỂ 25 THÁNG 08 NĂM 2013

TUẦN LỂ 01 THÁNG 09 NĂM 2013

TUẦN LỂ 08 THÁNG 09 NĂM 2013

TUẦN LỂ 15 THÁNG 09 NĂM 2013

TUẦN LỂ 22 THÁNG 09 NĂM 2013

TUẦN LỂ 29 THÁNG 09 NĂM 2013

TUẦN LỂ 06 THÁNG 10 NĂM 2013

TUẦN LỂ 13 THÁNG 10 NĂM 2013

TUẦN LỂ 20 THÁNG 10 NĂM 2013

TUẦN LỂ 27 THÁNG 10 NĂM 2013

TUẦN LỂ 03 THÁNG 11 NĂM 2013

TUẦN LỂ 10 THÁNG 11 NĂM 2013

TUẦN LỂ 17 THÁNG 11 NĂM 2013

TUẦN LỂ 24 THÁNG 11 NĂM 2013

TUẦN LỂ 01 THÁNG 12 NĂM 2013

TUẦN LỂ 08 THÁNG 12 NĂM 2013

TUẦN LỂ 15 THÁNG 12 NĂM 2013

TUẦN LỂ 22 THÁNG 12 NĂM 2013

TUẦN LỂ 29 THÁNG 12 NĂM 2013

TUẦN LỂ 5 THÁNG 1 NĂM 2014

TUẦN LỂ 12 THÁNG 1 NĂM 2014

TUẦN LỂ 19 THÁNG 1 NĂM 2014

TUẦN LỂ 26 THÁNG 1 NĂM 2014

TUẦN LỂ 02 THÁNG 2 NĂM 2014

TUẦN LỂ 09 THÁNG 2 NĂM 2014

TUẦN LỂ 16 THÁNG 2 NĂM 2014

TUẦN LỂ 23 THÁNG 2 NĂM 2014

TUẦN LỂ 2 THÁNG 3 NĂM 2014

TUẦN LỂ 9 THÁNG 3 NĂM 2014

TUẦN LỂ 16 THÁNG 3 NĂM 2014

TUẦN LỂ 23 THÁNG 3 NĂM 2014

TUẦN LỂ 30 THÁNG 3 NĂM 2014

TUẦN LỂ 06 THÁNG 4 NĂM 2014

TUẦN LỂ 13 THÁNG 4 NĂM 2014

TUẦN LỂ 20 THÁNG 4 NĂM 2014

TUẦN LỂ 27 THÁNG 4 NĂM 2014

TUẦN LỂ 04 THÁNG 5 NĂM 2014

TUẦN LỂ 11 THÁNG 5 NĂM 2014

TUẦN LỂ 18 THÁNG 5 NĂM 2014

TUẦN LỂ 25 THÁNG 5 NĂM 2014

TUẦN LỂ 1 THÁNG 6 NĂM 2014

TUẦN LỂ 8 THÁNG 6 NĂM 2014

TUẦN LỂ 15 THÁNG 6 NĂM 2014

TUẦN LỂ 22 THÁNG 6 NĂM 2014

TUẦN LỂ 29 THÁNG 6 NĂM 2014

TUẦN LỂ 6 THÁNG 7 NĂM 2014

TUẦN LỂ 13 THÁNG 7 NĂM 2014

TUẦN LỂ 20 THÁNG 7 NĂM 2014

TUẦN LỂ 27 THÁNG 7 NĂM 2014

TUẦN LỂ 3 THÁNG 8 NĂM 2014

TUẦN LỂ 17 THÁNG 8 NĂM 2014

TUẦN LỂ 24 THÁNG 8 NĂM 2014

TUẦN LỂ 31 THÁNG 8 NĂM 2014

TUẦN LỂ 07 THÁNG 9 NĂM 2014

TUẦN LỂ 14 THÁNG 9 NĂM 2014

TUẦN LỂ 21 THÁNG 9 NĂM 2014

TUẦN LỂ 28 THÁNG 9 NĂM 2014

TUẦN LỂ 5 THÁNG 10 NĂM 2014

TUẦN LỂ 12 THÁNG 10 NĂM 2014

TUẦN LỂ 19 THÁNG 10 NĂM 2014

TUẦN LỂ 26 THÁNG 10 NĂM 2014

TUẦN LỂ 2 THÁNG 11 NĂM 2014

TUẦN LỂ 9 THÁNG 11 NĂM 2014

TUẦN LỂ 16 THÁNG 11 NĂM 2014

TUẦN LỂ 23 THÁNG 11 NĂM 2014

TUẦN LỂ 30 THÁNG 11 NĂM 2014

TUẦN LỂ 7 THÁNG 12 NĂM 2014

TUẦN LỂ 14 THÁNG 12 NĂM 2014

TUẦN LỂ 21 THÁNG 12 NĂM 2014

TUẦN LỂ 28 THÁNG 12 NĂM 2014

TUẦN LỂ 4 THÁNG 1 NĂM 2015

TUẦN LỂ 11 THÁNG 1 NĂM 2015

TUẦN LỂ 18 THÁNG 1 NĂM 2015

TUẦN LỂ 25 THÁNG 1 NĂM 2015

TUẦN LỂ 1 THÁNG 2 NĂM 2015

TUẦN LỂ 8 THÁNG 2 NĂM 2015

TUẦN LỂ 15 THÁNG 2 NĂM 2015

TUẦN LỂ 22 THÁNG 2 NĂM 2015

TUẦN LỂ 01 THÁNG 3 NĂM 2015

TUẦN LỂ 08 THÁNG 3 NĂM 2015

TUẦN LỂ 15 THÁNG 3 NĂM 2015

TUẦN LỂ 22 THÁNG 3 NĂM 2015

TUẦN LỂ 29 THÁNG 3 NĂM 2015

TUẦN LỂ 5 THÁNG 4 NĂM 2015

TUẦN LỂ 12 THÁNG 4 NĂM 2015

TUẦN LỂ 19 THÁNG 4 NĂM 2015

TUẦN LỂ 26 THÁNG 4 NĂM 2015

TUẦN LỂ 3 THÁNG 5 NĂM 2015

TUẦN LỂ 10 THÁNG 5 NĂM 2015

TUẦN LỂ 17 THÁNG 5 NĂM 2015

TUẦN LỂ 24 THÁNG 5 NĂM 2015

TUẦN LỂ 31 THÁNG 5 NĂM 2015

TUẦN LỂ 7 THÁNG 6 NĂM 2015

TUẦN LỂ 14 THÁNG 6 NĂM 2015

TUẦN LỂ 21 THÁNG 6 NĂM 2015

TUẦN LỂ 28 THÁNG 6 NĂM 2015

TUẦN LỂ 5 THÁNG 7 NĂM 2015

TUẦN LỂ 12 THÁNG 7 NĂM 2015

TUẦN LỂ 19 THÁNG 7 NĂM 2015

TUẦN LỂ 2 THÁNG 8 NĂM 2015

TUẦN LỂ 9 THÁNG 8 NĂM 2015

TUẦN LỂ 16 THÁNG 8 NĂM 2015

TUẦN LỂ 23 THÁNG 8 NĂM 2015

TUẦN LỂ 30 THÁNG 8 NĂM 2015

TUẦN LỂ 6 THÁNG 9 NĂM 2015

TUẦN LỂ 13 THÁNG 9 NĂM 2015

TUẦN LỂ 20 THÁNG 9 NĂM 2015

TUẦN LỂ 27 THÁNG 9 NĂM 2015

TUẦN LỂ 4 THÁNG 10 NĂM 2015

TUẦN LỂ 11 THÁNG 10 NĂM 2015

TUẦN LỂ 18 THÁNG 10 NĂM 2015

TUẦN LỂ 25 THÁNG 10 NĂM 2015

TUẦN LỂ 1 THÁNG 11 NĂM 2015

TUẦN LỂ 8 THÁNG 11 NĂM 2015

TUẦN LỂ 15 THÁNG 11 NĂM 2015

TUẦN LỂ 22 THÁNG 11 NĂM 2015

TUẦN LỂ 29 THÁNG 11 NĂM 2015

TUẦN LỂ 6 THÁNG 12 NĂM 2015

TUẦN LỂ 13 THÁNG 12 NĂM 2015

TUẦN LỂ 20 THÁNG 12 NĂM 2015

TUẦN LỂ 27 THÁNG 12 NĂM 2015

TUẦN LỂ 03 THÁNG 01 NĂM 2015

TUẦN LỂ 27 THÁNG 03 NĂM 2015

TUẦN LỂ 03 THÁNG 04 NĂM 2015

TUẦN LỂ 10 THÁNG 04 NĂM 2015

TUẦN LỂ 17 THÁNG 04 NĂM 2015

TUẦN LỂ 24 THÁNG 04 NĂM 2015

TUẦN LỂ 01 THÁNG 05 NĂM 2015

TUẦN LỂ 08 THÁNG 05 NĂM 2015

TUẦN LỂ 15 THÁNG 05 NĂM 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Thánh Lễ Chúa Nhật:
Chúa Nhật: 10g30 sáng và 5 giờ chiều
Thứ Bảy: 5 giờ chiều

Thánh Lễ Ngày thường:
Giờ Kinh Phụng Vụ: 7g50 sáng
Thánh Lễ: 8g20 sáng

Thứ Năm đầu tháng:
Thánh Lễ và chầu phép lành đền tạ: 8g20 sáng

Liên lạc:
Tél: 514-948-4389
Fax: 514-948-5417
Email: cgmontreal@gmail.com

Địa chỉ Nhà thờ:
1420 Bélanger Est
Montréal, Québec
Canada, H2G 1A4

Hướng Dẫn Lộ Trình

Hướng Dẫn Lộ Trình